Декларация

Аз, долуподписаният, и моят родител или законен настойник, ако съм под 14 години, декларирам, че: Funtopia center не носи отговорност за инциденти случили се вследствие на неспазване на правилата за ползване и безопасност на центъра.

Съгласен съм името, образът и/или гласът ми, вкл. част от тях, да бъдат записвани, обработвани, съхранявани, възпроизвеждани, модифицирани или инкорпорирани в аудио-визуални и/или фотографски произведения с рекламна цел. Авторските права върху създадените аудио-визуални и/или фотографски произведения принадлежат на дружеството, вкл. изключителното право на публикуване, публично показване и разпространение на произведенията с търговска или рекламна цел.

Съгласен съм да участвам в "Приключенски клуб Фънтопия" http://funtopiaworld.com/prikluchenski-klub/. В приключенския клуб ще можете да се възползвате от отстъпки и награди само за членове.

Декларирам, че аз, долуподписаният, и моят родител или законен настойник, ако съм под 14 години:

*"Адвенчър Фасилити консептс енд мениджмънт“ ООД е администратор на лични данни, регистриран в съответствие със ЗЗЛД в Регистъра на администраторите на лични данни към КЗЛД, под идентификационен № 377080, като личните данни, предоставени с настоящото заявление ще бъдат обработвани при условията на чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД и Правилата за защита на личните данни, публикувани на www.funtopiaworld.com

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящото Информирано съгласие подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.