Общи условия за ползване на сайта

/Общи условия за ползване на сайта
Общи условия за ползване на сайта 2018-04-10T06:32:39+00:00

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

последно обновени на 19-ти ноември 2015г.

Общи положения

1. Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на Уебсайта и услугите, предоставяни посредством него (наричани заедно “Услугите”). С осъществяването на достъп до или ползването на Уебсайта, вие приемате всички условия за ползване на сайта (включително тези Общи условия). В случай че не сте съгласни с настоящите Общи условия (или с други правила за ползване), вие сте длъжни незабавно да прекратите ползването на Уебсайта.

2. По смисъла на тези Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

“ваучер” означава уникален ваучер, издаден на хартиен носител или в електронна друга форма, който дава право на посоченото в него лице да ползва една или повече Услуги;

“електронно изявление” означава електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и включва електронна форма за резервация по смисъла на чл. 3 от тези Общи условия;

“потребител” или “вие” означава всяко лице, което осъществява достъп до или ползва Уебсайта;

“Уебсайт” означава уебсайта www.funtopiaworld.com

“Уебсайт администратор” означава “Адвенчър Фасилити Консептс енд Мениджмънт” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202387264, със седалище и адрес на управление: град София, бул. “Цариградско Шосе” No.111 В, еmail: info@funtopia.eu .

Сключване на договор с Уебсайт администратора

3. С подаването на електронна форма за резервация се счита, че потребителят e направил оферта за сключване на договор с Администратора при условията, посочени в настоящите Общи условия.

4. Формата за резервация съдържа следните данни:

(а) име и фамилия на потребителя;

(б) валиден email адрес и телефон за контакт;

(в) предмет на Услугата;

(г) общия брой на лицата, които ще ползват Услугата;

(д) датата на планираното събитие;

(е) началния и крайния час на събитието;

(ж) начин на плащане;

5. Без да се ограничава смисълът на чл. 1 от настоящите Общи условия, с подаването на електронна форма за резервация потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, както и с основните характеристики на Услугите, предлагани посредством Уебсайта.

6. Потребителят е длъжен да заплати цената на Услугата предварително. В случай че потребителят е избрал опцията “плащане по банков път”, дължимата сума трябва да бъде преведена по сметката на Уебсайт администратора в срок от 48 часа от датата на подаване на формата за резервация.

7. Потребителят може да заплати цената на услугата по един от следните начини:

(а) в брой;

(б) по сметка на администратора при Уникредит Булбанк АД:


IBAN: BG88 UNCR 7000 1520 9817 66
BIC: UNCRBGSF

(в) чрез кредитна или дебитна карта;

(г) Epay.bg

(д) PayPal;

8. Договорът между Уебсайт администратора и потребителя се счита за сключен в момента, в който Уебсайт администраторът потвърди резервацията чрез изпращането на електронно съобщение до посочения от потребителя имейл адрес, с което потвърждава и сключването на договора по смисъла на чл. 48, ал. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП”).

Отказ от договор, сключен от разстояние

9. (1) При условията на чл. 55 от ЗЗП, всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като изпрати уведомление в срок от 14 (четиринадесет) дни от сключването на договора.

(2) Администраторът изпраща незабавно потвърждение за получаване на формуляра/уведомлението за отказ на посочения от потребителя имейл адрес.

(3) Можете да използвате стандартния формуляр за отказ през Уебсайта на Администратора или да изпратите уведомлението си на адрес info@funtopia.eu.

10. Администраторът възстановява на потребителя заплатената сума в рамките на 14 дни от получаването на формуляра/писменото уведомление по чл. 9 като използва същото платежно средство, използвано от потребителя, освен ако последния е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

Случаи, в които потребителят не може да се откаже от договора

11. Потребител по смисъла на ЗЗП няма право да се откаже от договор за предоставянето на Услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата и срок за изпълнение (напр. еднократно посещение във Фънтопия).

12. Независисимо от предходните разпоредби и доколкото това не противоречи на закона, потребителят не може да се откаже от сключен договор, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока, посочен в чл. 9. С подаването на електронна форма за резервация се счита, че потребителят е съгласен изпълнението на договора да започне преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ от договора.

Ваучери

13. Ваучерът е валиден за срок от 6 месеца, считано от датата на издаването му. Ваучерът не се преиздава, а стойността му не подлежи на възстановяване, освен ако законът не предвижда друго. Това важи и в случай на кражба или унищожаване на ваучера.

14. Ваучерът може да се използва еднократно.

15. Ваучерът съдържа следните данни:

(а) данни за Уеб администратора и неговия адрес, включително имейл адрес;

(б) уникален код;

(в) име на купувача;

(г) име на лицето, което ще ползва Услугите;

(д) цената на стоките и/или Услугите с включено ДДС;

(е) кратко описание на стоките и/или Услугите;

(ж) срок на валидност на ваучера;

16. Ваучерът не може да бъде използван за закупуването на други ваучери.

Заключителни разпоредби

17. С приемането на настоящите Общи условия потребителят декларира, че е съгласен администраторът да събира и обработва личните му данни във връзка с предоставянето на предлагани от администратора услуги, както и да осъществява контакт с потребителя посредством телефон, факс или email.

18. Уебсайт администраторът си запазва правото по всяко време, без предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати достъпа до Уебсайта или част от него.

19. Освен ако не е предвидено друго в настоящите Общи условия, Уебсайт администраторът не носи отговорност за вреди от каквото и да било естество, настъпили във връзка с използването на уебсайта (или на свързан уебсайт) или на услуги, предлагани посредством уебсайта, независимо от това дали Уебсайт администраторът е знаел за съществуването на обстоятелства, които могат да доведат до настъпването на вреди.

20. Уебсайтът може да съдържа връзки (препратки) към други уебсайтове. Администраторът не носи отговорност за истинността и пълнотата на публикуваната на тях информация.

21. Администраторът има право да промени едностранно настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на Уебсайта.

22. Настоящите Общи условия се тълкуват и прилагат в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България.

23. Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от съдилищата в Република България

„Авенчър Фасилити консептс енд мениджмънт“ ООД е администратор на лични данни, регистриран в съответствие със ЗЗЛД в Регистъра на администраторите на лични данни към КЗЛД, под идентификационен № 377080, като личните данни, предоставени с настоящото заявление ще бъдат обработвани при условията на чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД и Правилата за защита на личните данни, публикувани на www.funtopiaworld.com

Правила за защита на личните данни

Личните данни на всички членове в “Funtopia Club” („Клуба“), както и на лицата, подаващи електронна форма за резервация посредством уеб сайт www.funtopiaworld.com („Уебсайт“) се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (“ЗЗЛД”) и настоящите Правила за защита на личните данни (“Правилата”).

Оператор на Клуба и Уебсайта и администратор на личните данни, които се предоставят от членовете е „Адвенчър Фасилити Консептс енд Мениджмънт” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202387264, със седалище и адрес на управление: град София 1715, ж.к. Младост 4, ул. Aрх. Богдан Томалевски № 10, (“Администраторът”). Администраторът е регистриран администратор на лични данни, в съответствие със ЗЗЛД, под идентификационен № 377080.

Администраторът обработва лични данни на лицата за целите на членството в Клуба и предоставяне на услуги, за които лицето прави резервация посредством Уебсайта. Доброволното предоставяне на лични данни (име и фамилия, дата на раждане, имейл адрес и телефонен номер) от страна на членовете на Клуба и лицата, осъществяващи резервация посредством Уебсайта, e необходимо условие за членство в Клуба и извършване на резервация посредством Уебсайта.

Личните данни, предоставени на и обработвани от Администратора, могат да бъдат разкривани и включени в базата данни на (i) търговски партньори и контрагенти на Администратора, участващи в оперирането на Клуба и предоставянето на услугите, за които лицето прави резервация, както и (ii) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт.

Администраторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на членовете на Клуба и на лицата, осъществяващи резервация посредством Уебсайта. Личните данни на лицата се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на членството в Клуба и предоставяне на услугите, за които се прави резервация посредством Уебсайта.

Всеки член на Клуба и лице, осъществяващо резервация посредством Уебсайта има право, при условията на ЗЗЛД, да поиска от Администратора:

(і) да получи достъп до отнасящите се до него лични данни. Правото на достъп по настоящата точка (і) се осъществява с писмено заявление до Администратора, изпратено в съответствие с ЗЗЛД. Лицето може да упражни своето право по настоящата точка (і) безплатно.

(іі) по всяко време да поиска от Администратора да: а) заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Администратора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на лицето, продължаване на членството му в Клуба няма да бъде възможно.

(іii) да възрази пред Администратора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното лице няма повече да бъдат обработвани,

(iv) да възрази пред Администратора личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, да бъде уведомено преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, както и да възрази срещу такова разкриване или използване, както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

За да упражни правата си, участникът трябва да изпрати на адреса на Администратора: град София 1715, ж.к. Младост 4, ул. Aрх. Богдан Томалевски № 10, писмено заявление, което съдържа име, адрес, e-mail и други данни за идентифициране на съответното лице, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване и адрес за кореспонденция с лицето. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Администраторът отговаря на искането на лицето в съответствие със ЗЗЛД.

С попълване на заявление за членство в Клуба или за резервация посредством Уебсайта лицата потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила. За въпроси отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД, с заявлението си за членство в Клуба или за резервация посредством Уебсайта всяко лице ДЕКЛАРИРА, че: (i) е прочел и е запознат с и се съгласява с настоящите Правила, (ii) е запознат с целите, характера, и условията на предоставяне и обработване на личните му/й данни (име и фамилия, дата на раждане, имейл адрес и телефонен номер и се съгласява с тях; (ii) предоставя доброволно личните си данни (име и фамилия, дата на раждане, имейл адрес и телефонен номер, (iii) е запознат с категорията получатели на личните му/й данни и (iv) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му/й данни (име и фамилия, дата на раждане, имейл адрес и телефонен номер да бъдат обработвани за целите на членството му/й в Клуба и резервацията посредством Уебсайта от Администратора и от получателите, описани в настоящите Правила.